Душата е енергия

Човешкият организъм се създава и развива в условията на
физическия свят. Неговата биопрограма не бива да се смесва
с програмата за духовно развитие. Въпреки това той е страна
в това развитие. Човешкият организъм е видимото, матери-
алната проява на духовното, дори в известен смисъл негов
двойник. Не би могло да се говори за изпълнение на Косми-
ческата програма за еволюция на човешкия род, ако не взе-
мем предвид участието на биоматерията. Биологичният про-
дукт е материалният носител на духовния орган. По-нататък,
в изложението на следваща тема това ще бъде по-конкретно
обяснено. Сега ще кажем само, че има духовно съзнание, но
няма умствена дейност без мозъчни клетки.
Развитието на Душата е процес колкото духовен, толкова
и биохимичен. Няма по-голяма взаимозависимост в Приро-
дата от ТАЗИ на тези две страни. Това е същностна проява
на живота.
Биохимичния елемент на живота има и своите физически
качества. Никога не трябва да се разглежда който и да е орган
в човешкия организъм или дори и клетка взета, от растител-
ния свят, само като материя. Тя или той са субстанцията, чрез
която се изявява духовния свят.
Душата е енергия, в чийто състав влизат и други компоненти.
Тя е енергия със стойностите на космическо лъчение. Нейните
„молекули“ имат кристален строеж, който може да бъде видян и
тук, във физическия свят. Когато се наблюдава аурата на който и
да било жив организъм, се забелязва, че тя е в постоянно движе-
ние. Тя трепти, както например пламъкът на свещта. Трептенето
е резултат от взаимодействието на „кристалите“ с фотоните от
слънчевата светлина. „Кристалите“ са магнитната основа, която

привлича светлината. Тя запълва кристалната решетка и я прави
мобилна.
Физическите свойства на душата се проявяват като меха-
ничното движение, което забелязваме в който и да е организъм.
Това е движението на енергията, която „извира“ от сърцето и го
поддържа в движение през целия живот. Тази енергия се нарича
„Първичен жизнен импулс“. Човешкият организъм е носител на
тази енергия, но тя не е единствената, чрез която той работи.
Храненето, дишането, биохимичните процеси са все източни-
ци на енергия, но има една единствена молекула, която идва с
наследствената връзка. Тя има материален произход, създава
се и се развива според програмата за наследствеността на би-
опродукта, който представлява и съхранява своята информация
в мъжките и женските полови клетки. Оттам покълва, за да се
развие и да създаде живот.