Математическото чудо на КоранаПОВТОРЕНИЕТО НА ДУМИ В КОРАНА

В Корана някои думи, имащи определена връзка помежду си, по един много удивителен начин са повторени или по равен брой пъти, или според значението си се явяват точни делители една на друга. В таблицата отдолу са представени такъв вид думи и броят на повторенията им в Корана.

Изразът “седем небеса” е използван 7 пъти. “Сътворяването на небесата” също е повторен 7 пъти.

СЕДЕМ НЕБЕСА

СЪТВОРЯВАНЕТО НА НЕБЕСАТА

7 пъти


7 пъти

Докато единственото число на думата “ден” е употребено 365 пъти, то множественото число, т.е. “дни” е използвано 30 пъти. Броят на повторенията на думата “месец” е 12.

ДЕН

ДНИ

МЕСЕЦ

365 пъти

30 пъти

12 пъти

 

Думата “предателство” е употребена 16 пъти, броят на повторенията на “злоба” също е 16.

ПРЕДАТЕЛСТВО

ЗЛОБА

16 пъти

16 пъти

Броят на повторенията “растение” и “дърво” е един и същи: 26.

РАСТЕНИЕ

ДЪРВО

26 пъти

26 пъти

Докато думата “наказание” е използвана 117 пъти, то “прощаването”, което е една от основните характеристики на морала, на който Коранът ни учи, е употребена точно два пъти повече, т.е. 234 пъти.

НАКАЗАНИЕ

ПРОЩАВАНЕ

117 пъти

2x117=234 пъти

Резултатът, който получаваме, когато преброим използването на глагола “рече”, е 332. Същият е и броят на повторенията на глагола “рекоха”.

РЕЧЕ

РЕКОХА

332 пъти

332 пъти

Един и същи е и броят на употребяваните думи “земен живот” и “отвъден живот”.

ЗЕМЕН ЖИВОТ

ОТВЪДЕН ЖИВОТ

115 пъти

115 пъти

В Корана думата “дявол” е използвана 88 пъти. Броят на повторенията на думата “ангел” е 88.

ДЯВОЛ

АНГЕЛ

88 пъти

88 пъти

Думите “вяра” и “неверие” са повторени 25 пъти в Корана.

ВЯРА

НЕВЕРИЕ

25 пъти

25 пъти

Думите “рай” и “ад” също имат еднакъв брой повторения: 77.

РАЙ

АД

77 пъти

77 пъти

В Корана “милостинята закат” е употребена 32 пъти. Броят на повторенията на “благославяне” е също 32.
(Милостинята закат е задължителна за мюсюлманите и има важно социално значение.)

МИЛОСТИНЯТА ЗАКАТ

БЛАГОСЛАВЯНЕ

32 пъти

32 пъти

Докато определението “праведници” се използва 6 пъти, то “нечестивци” се употребява два пъти по-малко, т.е. 3 пъти.

ПРАВЕДНИЦИ

НЕЧЕСТИВЦИ

6 пъти

3 пъти

Равен брой повторения – 5, имаме и на думите “лято-жега” и “зима-студ”.

ЛЯТО-ЖЕГА

ЗИМА-СТУД

1+4=5 пъти

1+4=5 пъти

В Корана думите “вино” и “опиянение” също са използвани поравно: 6.

ВИНО

ОПИЯНЕНИЕ

6 пъти

6 пъти

Думата “богатство” е използвана 26 пъти, а “бедност” два пъти по-малко, т.е. 13 пъти.

БОГАТСТВО

БЕДНОСТ

26 пъти

13 пъти

Думите "език" и "наставлявам" са използвани по равно: 25 пъти.

ЕЗИК

НАСТАВЛЯВАМ

25 пъти

25 пъти

Думите “помагам” и “нарушавам” са повторени по 50 пъти.

ПОМАГАМ

НАРУШАВАМ

50 пъти

50 пъти

Броят на повторенията на думите “награда” и “провал” също е равен: 108.

НАГРАДА

ПРОВАЛ

108 пъти

108 пъти

Думите “беда” и “признателност” са използвани по равен брой пъти: 75.

БЕДА

ПРИЗНАТЕЛНОСТ

75 пъти

75 пъти

Глаголите “обичам” и “покорявам се” също са употребени поравно – 83 пъти.

ОБИЧАМ

ПОКОРЯВАМ СЕ

83 пъти

83 пъти

Думата “улеснявам” е използвана три пъти повече, отколкото “затруднявам”.

УЛЕСНЯВАМ

ЗАТРУДНЯВАМ

36 пъти

12 пъти

Броят на повторенията на думите “суров” и “търпение” е еднакъв: 115.

СУРОВ

ТЪРПЕНИЕ

115 пъти

115 пъти

Повторението на думите “жена” и “мъж” също са равни на брой: 23.

ЖЕНА

МЪЖ

23 пъти

23 пъти

В Корана думите “слънце” и ”светлина” са използвани 33 пъти.

СЛЪНЦЕ

СВЕТЛИНА

33 пъти

33 пъти

В Корана думата “човек” е употребена 65 пъти; общият брой на изразите, свързани със сътворението на човека, дава същото число.

ЧОВЕК

65 пъти

ПРЪСТ

ЧАСТИЦА СПЕРМА

СЪСИРЕК

КЪСЧЕ КАТО НАДЪВКАНО МЕСО

КОСТИ

ПЛЪТ

17 пъти

12 пъти

6 пъти

3 пъти

15 пъти

12 пъти

ОБЩО

65 пъти