Психическа енергия

Психоенергията е неизследвана достатъчно материя. За да
стигнем до по-конкретни изводи в това отношение, трябва да
тръгнем от субективния свят на човека. Чувствата са онази
първична сила, която съгражда субективния свят на човеш-
кия живот. Човешките чувства идват от конкретния свят на желанието.
Той е стимулаът, който определя силата, степента и проявата
на чувствата. Нищо не би могло да бъде сътворено, ако не го
предхожда желанието. То се внедрява във всяка от формите
на съществуване на човешката същност. Силата на чувствата
има характера на електромагнитна енергия, която привлича
или отблъсква. Зависимостта на тази сила от биологичната
форма на съществуване е повече от очевидна. Същинската
проява на психическата енергия във физическия свят е ре-
зултат от активното взаимодействие на духовната човешка
природа с чисто физическата. Физиологията на психоенер-
гията не е нищо друго освен съвместяване на определената
хормонална среда с онези енергийни импулси на Душата, ко-
ито идват от закодираната програма за духовна еволюция на
човека.
Най-чиста е психическата енергия, която излъчват децата
и растенията. В тяхната енергия има повече светлина, чиито
израз е по-голямата активност на лъчението. Ще възразите,
че в растителния свят няма психоенергия. Растенията имат
вложена в програмата си за развитие интелигентност. Тя се

проявява много дискретно. Растенията не могат да мислят,
но могат да усещат. Усещането при тях поражда „емоцията“.
Тяхната сетивност се дължи на вродената способност на рас-
тителната клетка да балансира биохимичните процеси. До-
брото взаимодействие на химическите вещества от нейния
състав със светлината и водата създава усещането за бодрост,
за радост. Едно добре гледано растение излъчва в простран-
ството фините трептения на това усещане. Така средата, в
която виреят такива растения, е по-здравословна, защото е
наситена с благотворна психическа енергия.
Вече имахме възможност да кажем, че желанието е пър-
вопричината за появата на всички чувства, които познава-
ме.
Но какво е желанието ? То е вложено у нас заедно с Про-
грамата за духовно развитие. Вложено е като стимул, който
да подтиква това развитие, да разгръща програмата. Но же-
ланието винаги трябва да бъде ръководено. Неовладяното
желание се превръща в разрушител. Под негово въздейст-
вие личността деградира. Така се формират двата вида най-
общо определена психоенергия: положителна и отрицателна
– съграждаща, когато желанието е стимул, и разрушаваща,
когато желанието е амбиция. В първия случай психоенер-
гията е фино, съзидателно лъчение, което избира своя път
в зависимост от вибрациите на останалите енергии в прос-
транството.Във втория случай психоенергията е разрушава-
ща. Тя има вихрово движение и способност да привлича с
насилието, което оказва. В нея е вложена агресивност, която
смущава със сблъсъка, който предизвиква.И в двата случая
работят сетивата, за да дойде усещането.Когато се стигне до
изпълнение на стимулиращото желание, се получават поло-
жителни чувства. Това от своя страна засилва у с е щ а н е т о
за удовлетвореност и жизнерадост и така се създава фината
материя – психоенергия, в конкретния случай положителна.

Силата на психоенергията се определя от степента на
сетивност и от електромагнитния заряд на чувството и
мисълта.
Усещането предизвиква чувството. То създава настроени-
ето, а настроението поражда действието . Всичко това съгра-
жда емоционалния свят.
Чувството е вътрешното усещане, което създава комфорт
или дискомфорт, а емоцията е външният израз, реакцията или
поведението, свързани с това усещане, резултатът от него.
Освободената по време на емоционалното действие енергия
определяме като психоенергия.
Какви форми на съществуване има психическата енергия
?
Психоенергията приема формата на чувството, от което
произлиза. Това обаче не е единствената зависимост, която
има формата. В голяма степен зависимост поражда здраво-
словното състояние на съответния организъм. Здравото тяло
има много по-пълноценна сетивност и много повече възмож-
ности за създаване на психоенергийни форми. Тук трябва да
включим и биохимичната среда , защото храните също но-
сят определена информация, която преработена, на клетъчно
ниво, създава нови усещания.
Най-чиста е психоенергията, създадена в досег с краси-
ва природа. Когато човек умее да се радва на красиви при-
родни местности или природни явления, той излъчва чиста и
определено силна психоенергия. Любовните преживявания,
свързани с определена личност, съответните контакти, които
пораждат нежност, сексуална удовлетвореност или любовен
копнеж, са извор на енергия, чиято психична основа я прави
много полезен енергиен продукт.

 

Природните явления, макар и частично, се влияят от

психоенергията. Това се получава, когато човешкият мозък в ре-
зултат на силни емоционални състояния излъчва в простран-
ството електровълни с високочестотна импулсивност. Тези
електровълни се смесват с електричеството във въздушното
пространство и така се създават условия за пренос на нега-
тивни мисли на по-големи разстояния и с по-висока актив-
ност. Наситената с такива мисли атмосфера има много пове-
че агресивен характер – бурите добиват опустошителна сила,
дъждовете стават поройни, мълниите със засилена стреми-
телност по-често поразяват хора.